พื้นที่ศึกษา

แนวเส้นทางโครงการ

จุดเริ่มต้นถนนมนตรีสุริยวงศ์ ซอย 3 จนสิ้นสุดถนนเดิม และต่อจากถนนเดิมสิ้นสุดแนวเส้นทางโครงการที่ทางหลวงชนบท รบ.1010 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร


1. แนวถนนเดิมขยายเขตทาง

  • เริ่มต้นที่ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ซอย 3 แนวเส้นทางจะมุ่งไปทางทิศใต้ตามแนวของถนนมนตรีสุริยวงศ์ ซอย 3 ไปจนสิ้นสุดถนนเดิม ระยะทางประมาณ 600 เมตร

2. แนวถนนใหม่

  • งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) จุดที่มีลำดับสำคัญสูงรวมอย่างน้อย 2 แห่ง