ความเป็นมา

จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเร่งด่วน ซึ่งหนึ่งในโครงการที่เห็นควรให้เร่งรัดดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองสายมนตรีสุริยวงศ์ เชื่อมถนนสายบายพาส ข7 จ.ราชบุรี ประกอบกับปัจจุบันมีประชาชนที่อาศัยและทำงานในเขตจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น กำลังประสบปัญหาทาง
ด้านการจราจรอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากร และมีแนวโน้มที่ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อันจะส่งผล ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของจังหวัดราชบุรีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล และเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กรมทางหลวงชนบทจึงเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสาย ข7 ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม และจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจโครงการและลดผลกระทบในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป