วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการพัฒนาโครงการถนนสาย ข7 ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พร้อมเสนอรูปแบบเชิงหลักการ (Conceptual Design) ของโครงการ
  2. เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบและจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) พร้อมเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการถนนสาย ข7 ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง