สื่อมวลชนสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการจัดประชุมสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลโครงการกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการกับสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการไปยังประชาชนตลอดระยะเวลาโครงการที่ปรึกษา