การประชุมรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (Progress Report 1)

เมื่อเวลา 13.30 น. นายสมโภชน์ เรืองพระยา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสาย ข๗ ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ พร้อมคณะทำงาน ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 11 อาคาร 1
กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ในที่ประชุมที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (Progress Report 1)