การประชุมรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 (Progress Report 3)

เมื่อ เวลา 13.30 นายสมโภชน์ เรืองพระยา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสาย ข7 ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 4/2564 พร้อมขณะทำงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองแผนงาน
ชั้น 11 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท โดยในที่ประชุมทางที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3
(Progress Report 3)