ขอแจ้งเลื่อนการประชุม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบัน ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงมีความประสงค์ ขอเลื่อนการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 และการประชุมปัจฉิมนิเทศ ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรม ณ เวลา ออกไปก่อน ทางที่ปรึกษาต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทุกประการ