การประชุมร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Report)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมโภชน์ เรืองพระยา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมถนน
สาย ข๗ ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 5/2564 พร้อมคณะทำงาน โดยในที่ประชุม
ที่ปรึกษาได้นำเสนอร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)