การถ่ายทอดองค์ความรู้

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ได้ดำเนินการในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์  กรมทางหลวงชนบท และด้วยระบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม zoom โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 45 คน โดยเป็นการนำเสนอ ภาพรวมการศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาด้านจราจรและขนส่ง การศึกษา
ด้านวิศวกรรม การศึกษาด้านวิเคราะห์โครงการ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน