การประชุมรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสมโภชน์ เรืองพระยา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมถนน
สาย ข๗ ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 6/2564 พร้อมคณะทำงาน โดยในที่ประชุม
ที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)